Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Het Energetisch Huis
Versie dd 1 30 augustus 2023
1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
1.1. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk, eenmanszaak gevestigd te Hilversum, Lorentzweg 46H3, onder KvK-nummer 86810669.
1.2. Klant: iedere (rechts)persoon die een of meerdere diensten van Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk afneemt. Met deze definitie wordt zowel Zakelijke
klant als Consument bedoeld.
1.3. Zakelijke klant: iedere (rechts)persoon die handelt voor doeleinden
binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
1.4. Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.5. Partijen: Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk en Klant.
1.6. Opdracht: de opdracht die Klant geeft aan Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk om een of meerdere diensten te verlenen.
1.7. Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Partijen (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot de overeenkomst op afstand en/of van opdracht).
1.8. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk en Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zonder dat Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk en Consument tegelijk fysiek bij elkaar aanwezig zijn, en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand (zoals telefoon of internet).
1.9. Bedenktijd: de termijn waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
1.10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
1.11. Dag: kalenderdag.
1.12. Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat Klant of Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Voorbeelden: papier, usb-sticks, cd-roms, dvd’s, geheugenkaarten, harde schijven van computers, en e-mails.
1.13. Materiële drager: een fysieke gegevensdrager waar informatie kan worden opgeslagen. Voorbeelden: een USB-stick, DVD, of CD.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk en Klant. Ook zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst (zoals bij het doen van een aanbod) en op eventuele aanvullende of nieuwe overeenkomsten.
2.2. Deze Algemene Voorwaarden worden op zo’n manier aan Klant ter beschikking gesteld dat deze door Klant op eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
2.3. Wanneer datgene wat vermeld is in artikel 2.2 niet mogelijk is, dan zal Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk vóórdat de overeenkomst wordt gesloten, bekend maken waar deze Algemene Voorwaarden (digitaal) geraadpleegd kunnen worden, en dat zij op verzoek digitaal of andere wijze zullen worden verstuurd.
2.4. Partijen kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, als zij dit uitdrukkelijk overeengekomen zijn, en dit niet in strijd is met dwingend recht.
2.5. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Aanbod
3.1. Het aanbod bevat een duidelijke, volledige en begrijpelijke omschrijving van de aangeboden diensten.
3.2. Duidelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk niet.
3.3. Een aanbod is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn is vermeld.
3.4. Als Klant een aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod.
3.5. Opdrachten worden schriftelijk door Klant bevestigd. Wanneer Klant er op een andere manier dan schriftelijk mee instemt dat Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk begint met het uitvoeren van de Opdracht, dan geldt de inhoud van het aanbod als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken binden Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk pas nadat deze schriftelijk door Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk zijn bevestigd.

4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. Een overeenkomst komt tot stand zodra Klant het aanbod heeft aanvaard en Klant heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden.
4.2. Overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk door Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk bevestigd.
4.3. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, dan mag Consument de overeenkomst ontbinden.
4.4. Het is na totstandkoming van de overeenkomst niet mogelijk de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

5. Tarieven
5.1. Alle tarieven die Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk hanteert zijn in euro's en exclusief eventuele overige kosten, zoals bijvoorbeeld, maar dit niet beperkt tot: reiskosten. Tarieven worden exclusief btw gecommuniceerd naar Zakelijke klant, en inclusief btw naar Consument.
5.2. Alle tarieven die Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk hanteert die op haar website staan vermeld of die op een andere manier kenbaar zijn gemaakt, kan Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk te allen tijde wijzigen, tenzij de overeenkomst al gesloten is.
5.3. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk mag na totstandkoming van de overeenkomst haar tarieven wel verhogen als gevolg van wettelijke regelingen.

6. Betaling
6.1. Het Energetisch Huis mag een aanbetaling vragen voor haar diensten, of geheel vooraf factureren.
6.2. Betaling in termijnen is mogelijk indien dit vermeld staat bij het aanbod.
6.3. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Uitzondering is als er iets anders is overeengekomen.
6.4. De vergoeding die Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk aan Consument vraagt voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel bedraagt ten hoogste de kosten van het gebruik daarvan voor Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk.
6.5. Zakelijke klant dient de betaling zonder opschorting of verrekening te voldoen.
6.6. Indien Klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij tweemaal door Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
6.7. Indien betaling door Klant uitblijft na de in vorig lid genoemde betalingsherinneringen, dan is hij de wettelijke rente verschuldigd en dan mag Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen. Het bedrag voor buitengerechtelijke kosten bestaat uit minstens € 40 en is Klant zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag nadat de overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken.
6.8. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van Klant zijn de verplichtingen van Klant jegens Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk onmiddellijk opeisbaar en mag Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk haar werkzaamheden opschorten of beëindigen.
6.9. Betaalt Klant niet (volledig) of niet tijdig, dan kan Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk de (resterende) werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst opschorten.

7. Uitvoering van de opdracht
7.1. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk voert een opdracht uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht.
7.2. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk voert een opdracht naar eigen inzicht uit.
7.3. Klant dient instructies op te volgen die Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk geeft zodat zij de opdracht naar haar inzicht kan uitvoeren.
7.4. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk heeft een inspanningsverplichting, en geen resultaatsverplichting.

8. Cursussen/trajecten/workshops
Algemeen
8.1. Indien Klant in termijnen betaalt voor een cursus of traject en Klant betaalt niet binnen de termijn genoemd in artikel 6.3, dan kan de (online) toegang en/of deelname ontzegd worden totdat Klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
8.2. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk kan niet garanderen dat Klant resultaten behaalt na het doen van een cursus, traject of workshop.
8.3. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste toepassing van een cursus, traject of workshop.
8.4. Indien Klant één of meerdere dagen niet aanwezig kan zijn bij een cursus of traject die langer dan 1 dag duurt en in groepsverband plaatsvindt, dan heeft Klant geen recht op (gedeeltelijke) restitutie. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk zorgt voor een passende oplossing voor de afwezigheid van Klant, zoals het geven van een samenvatting of een opname van de gemiste dag(en).
8.5. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk mag Klant te allen tijde deelname aan een cursus, traject of workshop weigeren. Klant krijgt na weigering het overeengekomen tarief terug naar rato van het niet genoten deel van de cursus, het traject of de workshop.

Online
8.6. Een online cursus, traject of workshop blijft één jaar beschikbaar vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
8.7. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk kan niet garanderen dat een online cursus of traject altijd en volledig beschikbaar is. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk maakt gebruik van een derde partij voor het weergeven van de cursus of het traject Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk heeft daarom geen invloed op tijdelijke (gedeeltelijke) onbeschikbaarheid door storingen of onderhoud door deze derde partij.
8.8. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk spant zich in om tijdig aan te kondigen wanneer er onderhoud of aanpassingen worden uitgevoerd door de in vorig lid genoemde derde partij of door haarzelf. Indien dit door de aard van de situatie niet lukt, is Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk niet aansprakelijk voor de schade die hieruit ontstaat bij Klant.
8.9. Klant dient een storing te melden bij Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk.
8.10. Indien een online cursus of traject een online community bevat, dan dient Klant zich aan de volgende regels te houden:
Klant plaatst geen spam of andere ongewenste mededelingen.
Klant deelt geen informatie uit de online cursus of het online traject met derden. Hiermee wordt ook bedoeld informatie die andere deelnemers vrijgeven in de online community.
8.11. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk mag te allen tijde communicatie of gedeelde informatie door Klant verwijderen zonder nader bericht, wanneer de inhoud van deze communicatie of informatie het verwijderen ervan rechtvaardigt. Een voorbeeld van wanneer dit gerechtvaardigd is, is wanneer communicatie of gedeelde informatie in strijd is met de goede zeden of openbare orde.9. Verzetten van afspraken / no show
9.1. Klant kan een afspraak die niet in groepsverband is of een afspraak binnen een 1-op-1 consulten, verzetten.
9.2. In geval een afspraak wordt verzet door Klant, dan dient deze afspraak verzet te worden naar een datum binnen 1 maand na de originele afspraak.
9.3. Indien Klant de afspraak niet verzet naar een datum binnen 2 maanden na de originele afspraak, dan vervalt zijn recht op deze afspraak.
9.4. Indien Klant niet op een afspraak verschijnt (no show), dan heeft Klant geen recht op restitutie.
10. Herroepingsrecht
Algemeen
10.1. Consument mag de overeenkomst op afstand binnen een bedenktijd van 14 dagen herroepen.
10.2. De bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst wordt gesloten.
10.3. Wanneer Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit door middel van het modelformulier voor herroeping (bijlage 1), of op een andere ondubbelzinnige wijze aan Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk.
10.4. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk stuurt na melding van herroeping Consument zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
10.5. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk vergoedt alle betalingen door Consument gedaan, binnen 14 dagen vanaf de dag dat Consument de herroeping meldt.
10.6. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk maakt voor betalingen bedoeld in artikel 10.5 gebruik van hetzelfde betaalmiddel als door Consument is gebruikt, tenzij Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en de Consument hierdoor geen kosten heeft.
10.7. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk is bij terugbetaling zoals genoemd in artikel 10.5 niet verplicht bijkomende kosten te betalen indien Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van de door Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk aangeboden minst kostbare wijze van terugbetaling en/of standaardlevering heeft gekozen.
10.8. Het risico en de bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.

Uitzonderingen
10.9. Het herroepingsrecht geldt niet voor Zakelijke klant.
10.10. Consument heeft geen herroepingsrecht in geval hij een dienst afneemt van Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk, de nakoming daarvan al heeft plaatsgevonden, de uitvoering van de dienst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument, en Consument verklaard heeft afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk zou aanvangen met nakoming van de overeenkomst.
10.11. Consument heeft geen herroepingsrecht indien het aanbod volledig bestaat uit digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, de nakoming van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van Consument, en Consument heeft verklaard dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht.
10.12. Consument heeft geen herroepingsrecht wanneer het gaat om diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of bepaalde periode van nakoming is voorzien. Te denken valt aan workshops en events.

11. Geheimhouding
11.1. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van Klant heeft verkregen. Informatie geldt in elk geval als vertrouwelijk als dit door Klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
11.2. Geheimhouding geldt niet indien de betreffende informatie al openbaar of algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de overeenkomst bij Klant aan Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk is verkregen.
11.3. Geheimhouding geldt niet voor zover er een wettelijke informatieplicht is opgelegd aan Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk is in dit geval geen schadevergoeding verschuldigd aan Klant, noch kan Klant de overeenkomst ontbinden.

12. Overmacht
12.1. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk hoeft haar verplichtingen uit de overeenkomst niet na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht.
12.2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: brand, ongevallen, softwarestoringen, internetstoringen, computerstoringen, storingen bij een derde partij, ziekte, overheidsmaatregelen, epidemieën, en pandemieën.
12.3. Klant wordt zo spoedig mogelijk door Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk op de hoogte gesteld van de overmacht situatie.
12.4. In geval van overmacht, zoekt Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk samen met Klant een passende oplossing om de overeenkomst alsnog na te komen.
12.5. In geval van overmacht is Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk niet tot vergoeding van schade gehouden.
12.6. Wanneer Klant een fysieke afspraak wil verzetten vanwege een pandemie of epidemie, maar overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, dan mag Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk de schade die zij lijdt door de verzetting in rekening brengen.
12.7. In geval van overmacht heeft Zakelijke Klant geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
12.8. Ingeval van overmacht heeft Zakelijke Klant geen recht zijn verplichtingen op te schorten, tenzij anders overeengekomen.

13. Aansprakelijkheid ten opzichte van Consumenten
13.1. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk is alleen aansprakelijk voor schade die aan Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk is toe te rekenen.
13.2. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een consult, tenzij de schade aan Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk is toe te rekenen.
13.3. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk is niet aansprakelijk indien Klant in een slechte(re) psychische of fysieke staat raakt door een van de diensten van Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk, tenzij dit aan Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk is toe te rekenen.
13.4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

14. Aansprakelijkheid ten opzichte van Zakelijke klanten
14.1. Artikel 13 is ook van toepassing op Zakelijke klant.
14.2. Indien Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk aansprakelijk is voor enige schade, dan is zij slechts aansprakelijk voor schade die direct voortvloeit uit of verband heeft met de overeenkomst (“directe schade”). Onder directe schade wordt verstaan:
redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
redelijke kosten gemaakt om een gebrekkige prestatie van Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk toegerekend kunnen worden; bekend gemaakt is en/of op andere wijze door C. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
14.3. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk is tegenover Zakelijke klant alleen aansprakelijk voor schade voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
14.4. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk is tegenover Zakelijke klant niet aansprakelijk voor indirecte schade, ofwel schade die niet in rechtstreeks causaal verband staat met een toerekenbare tekortkoming van Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk. Hieronder wordt begrepen, maar dit is niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
14.5. Zakelijke klant vrijwaart Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk ten behoeve van Zakelijke klant zijn uitgevoerd.
14.6. Indien Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15. Beëindiging
Opzegging
15.1. Partijen mogen de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen. Indien de opzeggende partij de hoedanigheid heeft van Consument, dan wordt artikel 10 in acht genomen.
15.2. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk behoudt in geval dat Klant de overeenkomst opzegt, aanspraak op betaling van het geheel overeengekomen bedrag. Uitzonderingen zijn:
wanneer Klant een eenmalig consultdoor Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk laat doen. De overeenkomst voor een eenmalig consult mag tot 24 uur van te voren kosteloos opgezegd worden. Klant is het overeengekomen bedrag voor het consult dan niet verschuldigd. Wanneer Klant binnen 24 uur voor het consult opzegt, dan is Klant een schadevergoeding aan Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk verschuldigd.
indien artikel 10 van toepassing is.
15.3. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk behoudt in geval zij de overeenkomst opzegt, aanspraak op betaling van het geheel overeengekomen bedrag naar rato van haar reeds verrichte werkzaamheden voor een opdracht of naar rato van de duur van het traject.

Ontbinding
15.4. Partijen mogen de overeenkomst ontbinden wanneer de andere partij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De tekortschietende partij dient eerst in gebreke gesteld te worden en een redelijke termijn gegeven te worden om na te komen.
15.5. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk behoudt in geval van ontbinding van een overeenkomst door één van Partijen op grond van vorig lid aanspraak op betaling van de reeds door haar verrichte werkzaamheden.
15.6. Indien de overeenkomst ontbonden wordt op grond van artikel 15.4, en Klant op moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze prestaties geen voorwerp van ongedaan making zijn.

Schadevergoeding
15.7. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk is niet gehouden tot schadevergoeding wanneer zij een overeenkomst met Zakelijke klant ontbindt of opzegt.

16. Intellectuele eigendomsrechten
16.1. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk behoudt zich, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het intellectueel eigendomsrecht.
16.2. Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk de door Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk vervaardigde werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of op een andere manier ter kennis van derden te brengen, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de overeenkomst. Onder de door Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk vervaardigde werken vallen onder meer, maar dit is niet beperkt tot: (inhoud van) cursussen en werkboeken.

17. Klachten
17.1. Klachten over de (uitvoering van de) overeenkomst, moeten binnen bekwame tijd nadat Klant een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk.
17.2. Indien een gebrek later dan de in het vorige lid genoemde termijn wordt gemeld, dan kan Klant geen beroep meer doen op prijsvermindering, herstel, vervanging of ontbinding van de overeenkomst of op een schadevergoeding.
17.3. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk beantwoordt klachten binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Indien de klacht een langere verwerkingstijd vraagt, dan laat Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht aan Klant weten wanneer Klant een antwoord kan verwachten.
17.4. Klant dient Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
17.5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

18. Overige bepalingen
18.1. Op de rechtsverhouding tussen Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk en Klant is het Nederlands recht van toepassing.
18.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
18.3. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk is op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Orthomoleculair therapeut Joyce Bronk zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan Klant.
18.4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan Klant, dan treden de wijzigingen jegens Klant in werking wanneer hem de wijziging is medegedeeld.
18.5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.
18.6. In het geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling, zullen Partijen in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
Bijlage 1
Modelformulier voor herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.
Aan:
Het Energetisch Huis Laantje van Bruijn 55 1262 AT Blaricum eefke@energetischhuis.nl
Ik/Wij (*) deel/delen (*) Het Energetisch Huis hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
Besteld op (*)/Ontvangen op (*) Naam/Namen consument(en) Adres consument(en)
Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.